Statut - Software Liberation Maniacs Kraków

Wersja z 18. grudnia 2014.

Rozdział I. Przepisy stałe

 1. Nazwą ogranizacji jest "Software Liberation Maniacs Kraków". Zalecane tłumaczenia oraz formy skrócone tej nazwy są uregulowane dalszymi rozdziałami Statutu.

 2. Nadrzędny cel działalności to popieranie użytkowania i rozwoju wolnego i otwartego oprogramowania oraz wspieranie innych inicjatyw, które pozwalają użytkownikom komputerów zachować prawo do analizowania działania programów, swobodę ich modyfikacji oraz rozpowszechniania zmienionych wersji, prywatność, bezpieczeństwo, oraz nieograniczoną kontrolę nad używanym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.

 3. Dodatkowe cele to:

  • pomaganie zainteresowanym w uzyskaniu wiedzy i umiejętności, pozwalających na zrozumienie działania oraz modyfikowanie wolnego oprogramowania,
  • popieranie inicjatyw prawnych i ustawodawstwa zgodnego z nadrzędnym celem działalności,
  • rozwijanie współpracy i stosunków towarzyskich pomiędzy osobami popierającymi nadrzędny cel działalności.
 4. Status może być zmieniony zgodnie z regułami opisanymi w dalszych rozdziałach, przy zachowaniu poniższych warunków:

  • zmiana treści Rozdziału i nie jest możliwa,
  • pozostałe rozdziały Statutu nie mogą być sprzeczne z Rozdziałem I,
  • każda wersja Statutu musi być napisana w języku polskim oraz zawierać wszystkie informacje potrzebne do jej jednoznacznego zrozumienia (bez odwołań do materiałów ani informacji szybko zmiennych w czasie lub nie dających się zaklasyfikować do wiedzy ogólnej),
  • długość kompletnego tekstu Statutu nie może przekraczać 50000 znaków (liter, cyfr oraz znaków interpunkcyjnych, bez wliczania spacji ani odstępów).

Rozdział II. Nazewnictwo

 1. Slimak jest kołem naukowym działającym przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; pozostaje pod opieką Senatu UJ, sprawowaną przez Opiekuna w osobie jednego z pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

 2. Dopuszczalne formy pisowni nazwy to:

  • forma zalecana: Koło Naukowe Wolnego Oprogramowania "Slimak",
  • forma pełna: Koło Naukowe Wolnego Oprogramowania Software Liberation Maniacs Krakow,
  • formy skrócone: SLiMaK lub Slimak.

  Nazwę zaleca się publikować z dopiskiem "przy Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego". Nazwę ogranizacji można tłumaczyć na język angielski jako "Software Liberation Maniacs Kraków", "Software Liberation Maniacs Krakow" lub "Software Liberation Maniacs Cracow".

Rozdział III. Członkostwo

 1. Rodzaje członkostwa:

  • zwyczajne - członkiem zwyczajnym może zostać każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • zewnętrzne - członkiem zewnętrznym może zostać każdy student (bez względu na uczelnię, na której studiuje),
  • honorowe - tytuł członka honorowego może być przyznany dowolnej osobie zasłużonej na polu związanym z celami działalności Slimaka, w wyniku decyzji podjętej na Walnym Zebraniu.
 2. Możliwość uzyskania członkostwa zwyczajnego oraz zewnętrznego przysługuje na równych prawach wszystkim osobom spełniającym kryteria wymienione w poprzednim paragrafie. Wynik rozpatrywania próśb o przyznanie członkostwa może zależeć tylko od:

  • wiedzy i działań potwierdzających chęć wspierania celów działalności Slimaka,
  • poparcia osób posiadających już członkostwo zwyczajne.
 3. Członkowie zwyczajni oraz członkowie zewnętrzni mają prawo do:

  • brania udziału w spotkaniach towarzyskich i wyjazdach,
  • organizowania działań, których cele są zgodne z celami wymienionymi w Rozdziale I, oraz uzyskiwania dla tych działań wsparcia proporcjonalnie do poparcia wśród członków zwyczajnych i zewnętrznych,
  • brania udziału w zebraniach dotyczących spraw Slimaka (prawo do głosowania przysługuje tylko członkom zwyczajnym),
  • uczestniczenia oraz wprowadzania gości na spotkania towarzyskie organizowane przez Slimaka,
  • korzystania z pomieszczeń i komputerów przeznaczonych dla członków (jeśli takowe są w danej chwili w posiadaniu Slimaka),
  • uzyskania oraz korzystania w celach niekomercyjnych z konta na serwerze (jeśli w danej chwili Slimak jest w posiadaniu odpowiedniego serwera),
  • korzystania z wszelkich pomocy naukowych będących własnością Slimaka.
 4. Członkostwo zwyczajne lub zewnętrzne zostaje przyznane, jeśli spełniony jest któryś z warunków:

  • prośba o przyznanie członkostwa została poparta przez członka Zarządu nie będącego Sekretarzem,
  • prośba została poparta przez trzech różnych członków zwyczajnych, a osoba ubiegająca się o członkostwo nigdy wcześniej nie była członkiem Slimaka,
  • decyzja o przyznaniu członkostwa została podjęta przez Walne Zebranie.

  Prośba o przyznanie członkostwa musi być potwierdzona osobiście przez osobę ubiegającą się o członkostwo oraz zgłoszona Sekretarzowi.

 5. Każdy członek zwyczajny, który nie jest w Zarządzie, może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie. Każdy członek zewnętrzny lub honorowy może zrezygnować z członkostwa w dowolnym momencie bez żadnych warunków. Zaleca się, aby o rezygnacji informować Sekretarza. Członek zwyczajny, który nie jest częścią Zarządu oraz nie studiuje, staje się automatycznie członkiem zewnętrznym. Członek zwyczajny będący częścią Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji, jeśli na Zebraniu Walnym zostanie wyłoniona inna osoba chętna do zajęcia jego miejsca, zgodnie z regułami obowiązującymi podczas wybierania Zarządu.

 6. Członkostwo zwyczajne lub zewnętrzne członka nie będącego w Zarządzie może być anulowane bez jego wiedzy i zgody, jeśli zachodzi któryś z warunków:

  • członek nie udzielał się w inicjatywach Slimaka przez okres co najmniej 100 dni (wtedy powiadomienie o planowanym anulowaniu członkostwa musi być przekazane Sekretarzowi i opublikowane przez okres co najmniej 7 dni),
  • został oskarżony przez innych członków zwyczajnych lub zewnętrznych o działanie szkodzące wspólnemu interesowi, agresywne lub niezgodne z duchem albo celami działalności, oraz oskarżenie takie zostało poparte przez członka Zarządu,
  • członek odpowiada za uszkodzenie/utratę mienia lub innych środków będących w posiadaniu Slimaka.
 7. Lista członków, rodzajów ich członkostwa i pełnionych funkcji jest jawna.

 8. Każdy były lub obecny członek zwyczajny, który wchodził kiedykolwiek w skład Zarządu, ma prawo otrzymać dokument potwierdzający ten fakt z wyszczególnieniem pełnionych funkcji oraz okresu ich pełnienia.

Rozdział IV. Władze Koła

 1. Władzami Koła są Walne Zebranie oraz Zarząd.

 2. Zarząd składa się z czterech osób (Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza).

 3. Slimak jest reprezentowany w sytuacjach publicznych przez Prezesa, Wiceprezesa lub innego upoważnionego przez nich członka zwyczajnego lub zewnętrznego.

 4. Walne Zebranie ma wyłączne prawo wyboru Zarządu, uchwalania Statutu oraz wszystkich innych ogólnych regulacji dotyczących Slimaka.

 5. Walne Zebranie rozpatruje każdą decyzję poprzez głosowanie tajne, w którym wszyscy członkowie zwyczajni (obecni na zebraniu od momentu jego rozpoczęcia) posiadają głosy o równej wadze.

 6. W przypadku decyzji innych niż wybór członków Zarządu, każdy głos może być tylko "za" lub "przeciw", oraz decyzja zostaje uchwalona gdy więcej niż 1/2 głosujących jest "za". Jedynym wyjątkiem jest wymagane poparcie co najmniej 2/3 głosujących do uchwalenia zmian w Statucie. Każda uchwała musi być przed głosowaniem odczytana lub przekazana głosującym w formie pisemnej.

 7. Walne Zebranie może być zwołane z intencją wyboru Zarządu lub bez. Każdy członek zwyczajny może zwołać Walne Zebranie bez intencji wyboru Zarządu, jednak zebranie nie odbędzie się, gdy w ustalonym momencie jego rozpoczęcia będzie obecna mniej niż połowa członków zwyczajnych lub nie będzie na nim obecny Sekretarz.

 8. Walne Zebranie powinno wybrać od nowa skład Zarządu co najmniej raz w każdym roku kalendarzowym. Walne Zebranie z intencją wyboru Zarządu może być zwołane przez członka Zarządu, z ogłoszeniem tego faktu co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. Jeśli w danym roku kalendarzowym nie odbyły się jeszcze wybory Zarządu oraz do końca roku pozostało mniej niż 50 dni, Walne Zebranie z intencją wyboru Zarządu może być zwołane przez każdego członka zwyczajnego.

 9. Walne Zebranie z intencją wyboru Zarządu nie odbędzie się, jeśli w momencie rozpoczęcia będzie obecna mniej niż połowa członków zwyczajnych. Jednak w takiej sytuacji obecni ustalają drugi termin zebrania (odległy o co najmniej 3 dni, a jeśli jest to możliwe przed końcem roku, odległy o co najmniej 7 dni). Ustalone w ten sposób następne zebranie odbędzie się, jeśli pojawi się na nim co najmniej czterech członków zwyczajnych, bez innych wymagań dotyczących obecności.

 10. Walne Zebranie z intencją wyboru Zarządu przebiega jak następuje.

  1. Rozpoczyna się od wyznaczonego czasu, w którym członkowie zwyczajni mogą zgłosić swoją kandydaturę osobno do dowolnej jednej, dwóch lub trzech funkcji spośród następujących: Prezes, Skarbnik, Sekretarz.

  2. Przed rozpoczęciem głosowania każdy z kandydatów ma prawo do zabrania głosu przez 15 minut na prezentację swoich pomysłów na działaność w Kole oraz program zmian, które uważa za kluczowe dla swojej kadencji.

  3. W przypadku kandydatów na Prezesa punkt 2. staje się obowiązkiem.

  4. Każdorazowo w momencie zdecydowania o wyborze pewnej osoby do Zarządu, zostaje ona skreślona z pozostałych list.

  5. Jeśli na liście kandydatów na Skarbnika jest tylko jedna osoba, zostaje ona Skarbnikiem.

  6. Jeśli na liście kandydatów na Sekretarza jest tylko jedna osoba, zostaje ona Sekretarzem.

  7. Następnie rozpoczyna się pierwsza tura głosowania. Obecni na zebraniu członkowie zwyczajni mogą oddać głos na jedną dokładnie jedną osobę z każdej listy, która nie została jeszcze zamknięta.

  8. Lista na Prezesa zostaje zamknięta, jeśli jedna osoba uzyskała przewagę nad wszystkimi innymi oraz druga w kolejności liczba głosów była uzyskana tylko przez jedną osobę naraz. Wtedy osoba o przewadze głosów zostaje Prezesem, a następna w kolejności Wiceprezesem. Jeśli lista na Prezesa nie zostaje zamknięta, wykreśla się z niej osoby posiadające mniej głosów niż druga w kolejności największa liczba głosów na tej liście.

  9. Lista na Skarbnika zostaje zamknięta, jeśli jedna osoba uzyskała przewagę głosów nad wszystkimi innymi, którzy jeszcze są na tej liście. Jeśli lista na Skarbnika nie zostaje zamknięta, wykreśla się z niej osoby posiadające mniej głosów niż największa uzyskana na tej liście liczba głosów.

  10. Z listą na Sekretarza postępuje się identycznie jak z listą na Skarbnika.

  11. Jeśli któraś z list jest pusta (w przypadku listy na Prezesa: na liście są mniej niż dwie osoby), możliwe jest ponownie zgłaszanie kandydatur na tę listę. Jest to ostatni etap danej tury głosowania.

  12. Kolejne tury głosowania odbywają się do momentu wybrania całego Zarządu. Dobiero potem odbywa się reszta Walnego Zebrania.

Rozdział V. Obowiązki Skarbnika oraz majątek Koła

 1. Majątek Koła stanowi fundusz obrotowy, sprzęty i przybory, materiały edukacyjne, serwery oraz zasoby niematerialne związane z komunikacją elektroniczną.

 2. Skarbnik odpowiada za opiekę nad bieżącym funduszem obrotowym Slimaka, którego stan jest zgodny z wartością wynikającą z Księgi Sekretarza. Wartość ta nie może być ujemna.

 3. Skarbnik odbiera stan funduszu obrotowego oraz uzyskuje wszelkie informacje potrzebne do zarządzania nim od poprzedniego Skarbnika w momencie obejmowania urzędu.

 4. Działalność Slimaka może być finansowana z dobrowolnych składek członkowskich oraz z funduszy uzyskanych od instytucji lub osób prywatnych, które w sposób jawny przekazały środki na cele realizacji założeń statutowych.

 5. W razie rozwiązania Slimaka cały majątek znajdujący się w jego posiadaniu zostaje komisyjnie przekazany przez ostatni Zarząd Koła na rzecz Wydziału Matematyki i Informatyki UJ.

Rozdział VI. Obowiązki Sekretarza

 1. Sekretarz ma obowiązek prowadzić Księgę, w której powinny być zapisane wszystkie:

  • operacje zmieniające stan majątkowy Slimaka oraz wypożyczenia i zwrócenia mienia (z podpisem osoby odbierającej środki i wyrażającego na to zgodę członka Zarządu),
  • zdarzenia przyznania członkostwa (z uzględnieniem typu członkostwa, imienia, nazwiska, kierunków i lat studiów, informacji kontaktowych, podpisu przyjętej osoby oraz podpisów członków autoryzujących decyzję),
  • zdarzenia zmiany typu lub anulowania członkostwa (z podpisami osób autoryzujących decyzję),
  • informacje o odbyciu się Walnych Zebrań oraz pełne treści uchwał przez nie przyjętych,
  • inne zdarzenia o znaczeniu historycznym lub pamiątkowym, które Sekretarz uzna za warte upamiętnienia w Księdze.

  Każda pozycja w Księdze powinna oprócz wymaganych informacji wymienionych powyżej musi być również opatrzona datą i godziną oraz podpisem Sekretarza. Pozostali członkowie Slimaka mają obowiązek informować Sekretarza o zdarzeniach, które powinny znaleźć się w Księdze.

 2. Sekretarz ma obowiązek odebrać Księgę (wszystkie do tej pory zapisane tomy) od poprzedniego Sekretarza w momencie obejmowania urzędu i kontynuować ją, rozpoczynając od zapisów dotyczących Walnego Zebrania, na którym został wybrany.

 3. Pełny wgląd do Księgi Sekretarza mają członkowie Zarządu. Ponadto wiadomości zapisane w Księdze, które nie dotyczą spraw finansowych i których ujawnienie nie zaszkodzi Slimakowi, powinny być publikowane przez Sekretarza na ogólnie dostępnej stronie internetowej Slimaka.

 4. Zamiast składania wymaganych podpisów w Księdze, Członkowie nie pełniący urzędu Sekretarza mogą zdalnie przesyłać równoważne potwierdzenia. Takie potwierdzenie może być zaakceptowane tylko wtedy, jeśli sposób dostarczenia zapewnia wystarczający poziom pewności co do tożsamości nadawcy, wobec wagi sprawy, której ono dotyczy. Potwierdzenia, które nie nadają się do archiwizacji w formie drukowanej, mogą być odrzucone.